Incasso

Wat incassobedrijven mogen, en wat niet

Veel mensen zijn al snel van streek als een incassobureau zich meldt om eventuele schulden te incasseren. Het is niet ongewoon dat getroffenen de praktijken van incassobureaus vreemd vinden en men zich afvraagt: wat zijn incassobureaus en wat mogen ze eigenlijk doen?

Wat zijn incassobureaus?

Een incassobureau of incassobureau is een bedrijf dat haar contractpartner, meestal een ander bedrijf, helpt bij het incasseren van het aan hem verschuldigde geld. De schuldeiser van een vordering geeft het incassobureau het recht de vordering namens hem te innen. Dit gebeurt ofwel doordat de schuldeiser zijn vordering overdraagt ​​aan het incassobureau, ofwel door het incassobureau volmacht te verlenen om de vordering te innen.

Wie als incassodienstverlener wil werken, moet zich eerst laten inschrijven bij de lokale rechtbank of de regionale rechtbank. De theoretische en praktische expertise op de relevante rechtsgebieden – waaronder burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht – moet worden bewezen. Hoewel er speciale licentieregels zijn voor het werken als incassobureau, komt het erop neer dat het volkomen normale particuliere bedrijven zijn zonder speciale rechten.

Wat mogen incassobureaus doen?

Incassobureaus moeten ook voldoen aan de wettelijke bepalingen als het gaat om het innen van vorderingen en moeten dezelfde weg gaan als iedereen om hun geld te krijgen. Gerenommeerde incassobureaus die de opdracht hebben gekregen om een ​​opeisbare vordering te incasseren, zullen als eerste stap de debiteur meestal schriftelijk vragen om te betalen. Het incassobureau is tevens gerechtigd de debiteur op de hoogte te stellen van de mogelijke rechtsgevolgen van zijn betalingsachterstand, zoals de gerechtelijke tenuitvoerlegging van de vordering en de daaropvolgende tenuitvoerlegging.

Als de debiteur de vordering in principe als gegrond erkent, maar op dit moment niet in staat is te betalen, kan het incassobureau wellicht met hem uitstel van betaling of termijnbetaling afspreken. De verwerking van deze overeenkomst is dan meestal ook een zaak van het incassobureau. Anders kunnen incassobedrijven een gerechtelijke aanmaningsprocedure starten als de schuldeiser hen daartoe opdraagt. Als aan het einde van deze termijn een juridisch bindende executoriale titel wordt uitgevaardigd, kan deze met hulp van de deurwaarder aan de schuldenaar worden gehecht.

Geen speciale rechten

Incassobureaus hebben geen bijzondere rechten, een mooi voorbeeld van een bedrijf dat volledig volgens de regels werkt, is eenincassobureau.nl. Ze hebben dus niet het recht om zomaar dingen te verpanden, noch om zomaar appartementen of eigendommen binnen te treden. Alleen de gerechtsdeurwaarder is hiertoe bevoegd! Anders zijn de medewerkers van het incassobureau strafbaar. Uiteraard is elke vorm van dwang of dwang, zoals het dreigen met strafrechtelijke vervolging bij niet onmiddellijke betaling, niet toegestaan ​​en ook strafbaar. Ook ’s nachts bellen of buren ondervragen zijn taboe. Incassobedrijven maken ook graag gebruik van de angst voor een negatieve Schufa-invoer om de debiteur te overtuigen om te betalen en ermee te dreigen. Maar niet elke vermeende claim mag zomaar aan de Schufa worden gemeld. Alleen vorderingen die ofwel wettelijk zijn vastgesteld door een rechtbank, vorderingen die ondanks twee aanmaningen niet zijn weersproken of vorderingen die de schuldeiser recht geven op buitengewone beëindiging van de contractuele relatie, kunnen überhaupt worden gemeld.